Tuỳ chỉnh

Các danh mục mặc định
Ngôn ngữ tìm kiếm
Bạn muốn tìm kiếm bằng ngôn ngữ nào? Chọn Tự đông phát hiện để SearXNG dò ra ngôn ngữ thuộc tìm kiếm của bạn.
Gợi ý tự động
Tìm kiếm ngay khi gõ
Tìm Kiếm An Toàn
Lọc các nội dung
Thay đổi tên máy chủ
Viết lại kết quả tên của các máy chủ hoặc loại bỏ kết quả dựa trên tên của máy chủ
Viết lại DOI Truy Cập Miễn Phí
Tránh việc trả phí bằng cách chuyển hướng đến các phiên bản truy cập miễn phí của ấn phẩm khi có thể
Unit converter plugin
Convert between units
Trình xử lý DOI Truy Cập Miễn Phí
Select service used by DOI rewrite
Các vé của công cụ tìm kiếm
Truy cập các vé cho các công cụ tìm kiếm riêng tư
Ngôn ngữ giao diện
Thay đổi ngôn ngữ giao diện
Chủ đề màu
Thay đổi bố cục của SearXNG
Phong cách của chủ đề màu
Chọn tự động để tuân thủ cài đặt của trình duyệt
Căn giữa

Hiện các kết quả ở giữa trang (theo bố cục Oscar).
Hiện kết quả trên các thẻ mới

Mở kết quả trên những thẻ trình duyệt mới
Cuộn liên tục

Tự động tải trang kế tiếp khi cuộn đến cuối trang hiện tại
Tìm kiếm khi chọn danh mục đơn

Thực hiện tìm kiếm ngay lập tức ngay khi chọn một danh mục. Tắt cài đặt này để lựa chọn nhiều danh mục
Phím tắt
Điều hướng kết quả tìm kiếm bằng phím tắt (yêu cầu JavaScript). Tại trang chủ hoặc tại trang tìm kiếm, nhấn phím "h" để nhận trợ giúp.
Phương thức HTTP
Thay đổi cách gửi biểu mẫu 🔗
Proxy hình ảnh

Proxy hóa các kết quả bức ảnh tìm kiếm được thông qua SearXNG
Truy vấn đặt ở tiêu đề trang

Nếu bật lên, truy vấn sẽ nằm ở tiêu đề của trang kết quả. Trình duyệt có thể ghi lại tiêu đề này
Trình loại bỏ URL theo dõi
Loại bỏ các đối số theo dõi từ URL trả về

Các trình tìm kiếm đang được dùng

Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
translate!translate
!dc1003.0
!lt1.03.0
!lv1.03.0
!mz1.04.0
!tl1005.0
mạng lưới/mạng!web
!bi1.00.23.0 100
!br1.01.03.0 80
!ddg1.01.03.0 100
!go1.00.53.0 100
!mjk1.01.53.0100
!ps1.01.84.0100
!psvid1.04.0
!qw1.01.63.0100
!sp1.02.36.0 70
!wib1.03.0
!yh1.00.63.0 100
!szn1.03.0
!goo1.04.0
!nvr1.03.0
wikimedia!wikimedia
!wb0.50.53.0100
!wq0.50.53.0100
!ws0.50.53.0100
!wsp1.00.53.0100
!wv0.53.0 0
!wy0.50.83.0100
mà không cần tách nhóm thêm
!alx1.01.5
!ask1.03.0
!cv1.01.23.0100
!cl1.03.0
!cc1000.93.0100
!ddd23.0
!mwm1.03.0
!sms1.03.0
!str1.03.0
!tin1.09.0
!wd20.63.0 100
!wp1.00.73.0 100
!wa1.02.76.0 95
!ya1.03.0
!yep1.05
!bf1.03.0
!bpb1.03.0
!ts1.03.0
!wkmn1.03.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
mạng lưới/mạng!web
!bii1.00.43.0 90
!brimg1.01.13.0100
!ddi1.00.63.0 90
!goi1.00.53.0100
!psimg1.04.0
!qwi1.03.0 0
mà không cần tách nhóm thêm
!1x1.03.0
!arc1.01.54.0 100
!da1.01.03.0100
!fl1.01.63.0 95
!frk1.03.0
!img1.01.83.0100
!loc1.01.83.0 75
!mi1.03.0
!opv1.03.0 0
!pin1.01.23.0 80
!svg1.010.0
!us1.00.83.0 100
!wh1.00.63.0100
!wc1.00.83.0100
!yai1.03.0
!yepi1.03.0
!seimg1.03.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
mạng lưới/mạng!web
!biv1.00.53.0100
!brvid1.01.03.0100
!ddv1.03.0
!gov1.00.53.0100
!qwv1.03.0 0
mà không cần tách nhóm thêm
!bil1.03.0
!dm1.00.73.0100
!gpm1.03.0
!iv1.03.0
!ls1.05.0
!c3tv1.03.0
!od1.03.0
!ptb1.06.0
!ppd1.01.63.0 80
!ru1.03.0
!sep1.02.13.0 80
!vm1.01.43.0100
!wcv1.00.83.0100
!yt1.01.03.0100
!mvw1.03.0
!sevid1.03.0
!in1.06.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
mạng lưới/mạng!web
!ddn1.03.0
!psnews1.04.0
wikimedia!wikimedia
!wn1.00.63.0100
mà không cần tách nhóm thêm
!bin1.00.83.0 35
!brnews1.03.0
!gon1.01.23.0100
!qwn1.03.0 0
!yhn1.01.53.0100
!yepn1.03.0
!ts1.03.0
!senews1.03.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
!apm1.05.0
!osm1.01.73.0 90
!ph1.01.93.0 90
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
Lời bài hát!lyrics
!gen1.03.0 0
radio!radio
!rb1.02.63.0 90
mà không cần tách nhóm thêm
!bc1.01.23.0100
!dz1.03.0
!gpod1.04.0
!iv1.03.0
!mc1.01.83.0100
!ppdm1.01.93.0 85
!sc1.03.0 0
!wca1.01.63.0100
!yt1.01.03.0100
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
gói kiện/gói hàng!packages
!crates1.06.0
!dh1.01.23.0 65
!hex1.03.0
!ho1.02.13.0100
!lrs1.03.0
!cpan1.03.0
!npm1.05.0
!pack1.05.0
!pgo1.03.0
!pd1.03.0
!pypi1.01.03.0100
!rbg1.03.0
!void1.03.0
hỏi đáp!q&a
!ubuntu1.00.83.0100
!st1.00.93.0100
!su1.00.83.0100
kho!repos
!bb1.04.0
!cb1.03.0
!gitea1.03.0
!gh1.01.43.0100
!gl1.010.0
!srht1.03.0
wiki về phần mềm!software_wikis
!al1.01.83.0100
!fsd1.05.0
!ge1.02.010.0100
mà không cần tách nhóm thêm
!conda1.06.0
!cpp1.03.0
!habr1.04.0
!hn1.03.0
!lo1.05.0
!man1.00.73.0100
!mdn1.00.63.0100
!scc1.03.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
các công bố khoa học!scientific_publications
!arx1.04.0
!cr1.030
!gos1.01.33.0 95
!ias1.015.0
!pub1.03.0
!se1.03.0
wikimedia!wikimedia
!wsp1.00.53.0100
mà không cần tách nhóm thêm
!oad1.05.0
!oap1.05.0
!pdb1.03.0
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
Ứng dụng!apps
!apkm1.04.0
!aps1.03.0
!fd1.03.0
!gpa1.03.0
mà không cần tách nhóm thêm
!1337x1.03.0
!aa1.03.0
!bt4g1.01.43.0100
!bt1.03.0
!kc1.04.0 0
!lg1.07.0
!nt1.03.0
!or1.04.0
!tpb1.02.03.0100
!solid1.00.54.0100
!tt1.06.0
!wcf1.00.83.0100
!zlib1.01.87.0100
Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
!9g1.03.0
!lecom1.02.23.0 70
!leco1.01.83.0 85
!lepo1.02.03.0 70
!leus1.01.93.0 70
!mah1.00.93.0100
!mau1.01.13.0100
!re1.01.53.0100
!toot1.07.43.0 50

This tab does not exists in the user interface, but you can search in these engines by its !bangs.

Cho phépTên trình tìm kiếm!bangCó hỗ trợ ngôn ngữ được chọnTìm Kiếm An ToànKhoảng thời gianTỉ trọngThời gian phản hồiThời gian tối đaĐộ tin cậy
Từ điển!dictionaries
!et1.03.0
!wt1.03.0
!def1.05.0
!du1.03.0
!woxi1.05.0
!js1.03.0
!sjp1.05.0
movies!movies
!imdb1.06.0
!rt1.03.0
!tm1.03.0
!mp1.03.0
weather!weather
!ddw1.03.0
!om1.03.0
!wttr1.09.0
mà không cần tách nhóm thêm
!em1.04.0
!ew1.03.0
!fy1.08.0
!good1.04.0
!podcast1.03.0
!yum1.03.0
!chef1.03.0
!destat1.03.0
Cho phépCác từ khoáTênMô tảCác ví dụ
Danh sách các mô-đun trả lời nhanh của SearXNG.
min, max, avg, sum, prodCác hàm thống kêTính toán min/max/avg/sum/prod của các đối sốavg 123 548 2.04 24.2
randomTrình tạo giá trị ngẫu nhiênTạo các giá trị ngẫu nhiên khác nhaurandom string, random int, random float, random sha256, random uuid, random color
Danh sách các plugins.
md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512Hash pluginChuyển các chuỗi thành các hash băm khác nhau.sha512 The quick brown fox jumps over the lazy dog
user-agentThông Tin Cá NhânHiện IP của bạn khi gõ "ip" và hiện user agent khi gõ "user agent".
tor-checkKiểm tra Tor pluginPlugin này kiểm tra xem địa chỉ của yêu cầu này có phải là một nút thoát của Tor hay không và sẽ báo cáo người dùng nếu đúng như vậy; giống như check.torproject.org, nhưng từ SearXNG.

Danh sách tên và giá trị của những cookies mà SearXNG lưu trữ trên máy tính của bạn.
Qua danh sách này, bạn có thể đánh giá sự minh bạch của SearXNG.

URL tìm kiếm của tuỳ chỉnh được lưu hiện tại:

https://s.trung.fun/searxng/?preferences=eJx1WEuP4zgO_jWbSzABemaAwR5yWmCvO8D03aAl2mZbEt16JHH9-qX8iKVy9aFcpU8SRZEfHyoFEXv2hOHeo0MP5mLA9Ql6vEOKfDGswOD9QZc8VGwngxHvOqkx__R8ISuLm8nza75_9wkvFuPA-v73__75fgnQYUDwarj_fokDWrwHyjIuHkMyMTTsGofPJkJ7_y-YgBfN1Mgkmwf6O4MMb-z7y7qtCXEWdTT48aLQRfQNGOqdlb_X00E_wCnUzXbsKvRnQj835JpIUfavILmOHEURqjwbs6HrvqyXWo0ziyiDapM_cBxxDneNHcgFLpoCtEbOQ9eTEzv-u4e-aQIrAnO1qAn-9ft_wDkI1yyYHtg0HRkMGZ7GqyXv2ZeY3PMq32uI7MvFDhQ7DU1DMQ_D2DSb02TYkqH80zQP0shhgWIrPsK47WinttoRNfX9IX_R9aaUumkspKhp8tihR7HqJkjMFYKAck1FGV-xp36QuLI4Ysbp0_C60CWIoOX3BgoDBMrfLCl5Q1hpCoMbuCshjfghzm9sCqSWcYgQSaSw0MxnRPdXcVL2MLEL5WYUXUkXS99sPqtXzK0mKUxTzFU3KPAnQj7kOGt1r4VJlss3a2P5B03Z-MeqKFSaKxt8exVKddpzvsDuus4jXgN38Qker5q80DUTd3VX58mNBKoUMM_F_XsJCmh357LGFn2_DWUOhRVs9zGz9gi6sLRAvdxpMjBn3oZDr3LGsrCjtJ6V8PI5SEgt_nkr10-sdencAVoP-bPpMICw2q8mXwF8vakpUsONeBuT1e2hKdk--eIkclAoRE7-JE7ha2zX5geFgQ-ZEnYe_HzNrgpUXD5PYPTgghGdSl8abkPEm9_Vl4wJagK3D_ljoHK9fdrWlICbdne4GeA4kvUcsAxenlByY8RC3wx5nLjQdBJ7Qk9hTxQS8FsWLM58g-cYOab2EPlqWxUiU2olzTy2A38-wcVyl-cYJaWzcISxoNoqys6BaouueKbuNX82sQGtyCV1DWpgA77MV5IufJxy6SrERB5njiz-HbM3dvvEfE-RAalaXKDbrWLFtie1c7lBCukLnPY50A_0SSO1zGP4DP5MXF8yg4GTV2d0QrUE1y_g49oZlsIq9ps_r37w_MkcTzadBwtmGiqVv_3xx1-vwzw6aXSljz4c2Iq__ANxrBFJBhMZjsc-B48c9AUJUjv3aPcomRB9TG1J76VkyfYxF54ntsXUDKq6YR6fmeuTRFYp0Yh1gsRDiT35RSM74es1zI7dbLG8LY6-5vYKnc5a4VMRCT-m2_Qs7Sc5Q1XREB59jthC1kPSvyGX9rSX_Wel1FU3TtaauUpUR8pZeTSkeKT1KmrH_tbzHqEXdHWPs8Tzcv41n7x3JF5irVAS_IseJflaYb8COx25NO_eSl_Zyrj-8_hszgWt7L4gJ_vmfJcZj8VeNWA3cs5vu3Gk6cgdzlz3GA-S_CHXKvsBzrXnOqS2ML2GWN3gaACqtiPOlp2YraBPZ0iNZUmS5VRWmz6nQT6K8XHwWlzLA7ZyezLVhlfG2rCTuTb8i4w5bOcth4-iNoSy2qG1syRfa1PuuJasU_fA64oU0P9qTopS_NVcliymOE9__LZV4Lry5pLMnWxzEjuhtIY4oH9U7rIgrbZm9wvl3tMDhEGy_hcr9Lt200sZTvpwoJSgkXBvXTIbQfqzzJiAscrN-5zURmEFbG1rPS_JATFK47h3j5POGfFYNMkDRd4u-yzlNxKGksFTjrjC48v4tqh7aD1RbqRaKKwqXZkSS5DTudvaCSzK2iyu0GCeqKzrNe9W6ETRFT6x0YM0X9dW-vVQNoRiP03x5IYgJQX2zuVIsJwk7dROkeqvRpa00Bl-Hg-q1CYX0946ZtM5ac3WV9tXPUSa0Kfwdq48WklL4-1Xou6GSy5IBxyG8tEDQ51wF6C21MzpU7l7I-9XD5CRnJKZUix7kM0N31G_JENVkgXIW5aYOZoVCWmJMeHc7eSdcvLko3ISks6td5ne96nFGkXTQCp-sKvyl5XKauXdcn13zbpuR7x2NBavJObYZT76ExWeYMwgDYUrbxGjv1FRaSVLPOqHZgbO11_h08VXuC5B8c_9RX38Z2AyScpmuGdmvm7b6KbAqCR35L2vPaYGyYPSQmEjucDASrVqgWxqpIap8TSTk28jSU-oLex9F-6vVcj5bJs6CWJo1v_EPL302qfpgKZryHV81s0vr7NGXvGy2-Ygu0hfLanr_n-LLvaP&q=%s

Ghi chú: việc định rõ cài đặt cá nhân trong URL tìm kiếm có thể làm suy giảm mức độ riêng tư vì nó chuyển dữ liệu đến các trang kết quả được nhấp chọn.

URL dùng để khôi phục những lựa chọn ưu tiên của bạn trong một trình duyệt khác:

https://s.trung.fun/searxng/preferences?preferences=eJx1WEuP4zgO_jWbSzABemaAwR5yWmCvO8D03aAl2mZbEt16JHH9-qX8iKVy9aFcpU8SRZEfHyoFEXv2hOHeo0MP5mLA9Ql6vEOKfDGswOD9QZc8VGwngxHvOqkx__R8ISuLm8nza75_9wkvFuPA-v73__75fgnQYUDwarj_fokDWrwHyjIuHkMyMTTsGofPJkJ7_y-YgBfN1Mgkmwf6O4MMb-z7y7qtCXEWdTT48aLQRfQNGOqdlb_X00E_wCnUzXbsKvRnQj835JpIUfavILmOHEURqjwbs6HrvqyXWo0ziyiDapM_cBxxDneNHcgFLpoCtEbOQ9eTEzv-u4e-aQIrAnO1qAn-9ft_wDkI1yyYHtg0HRkMGZ7GqyXv2ZeY3PMq32uI7MvFDhQ7DU1DMQ_D2DSb02TYkqH80zQP0shhgWIrPsK47WinttoRNfX9IX_R9aaUumkspKhp8tihR7HqJkjMFYKAck1FGV-xp36QuLI4Ysbp0_C60CWIoOX3BgoDBMrfLCl5Q1hpCoMbuCshjfghzm9sCqSWcYgQSaSw0MxnRPdXcVL2MLEL5WYUXUkXS99sPqtXzK0mKUxTzFU3KPAnQj7kOGt1r4VJlss3a2P5B03Z-MeqKFSaKxt8exVKddpzvsDuus4jXgN38Qker5q80DUTd3VX58mNBKoUMM_F_XsJCmh357LGFn2_DWUOhRVs9zGz9gi6sLRAvdxpMjBn3oZDr3LGsrCjtJ6V8PI5SEgt_nkr10-sdencAVoP-bPpMICw2q8mXwF8vakpUsONeBuT1e2hKdk--eIkclAoRE7-JE7ha2zX5geFgQ-ZEnYe_HzNrgpUXD5PYPTgghGdSl8abkPEm9_Vl4wJagK3D_ljoHK9fdrWlICbdne4GeA4kvUcsAxenlByY8RC3wx5nLjQdBJ7Qk9hTxQS8FsWLM58g-cYOab2EPlqWxUiU2olzTy2A38-wcVyl-cYJaWzcISxoNoqys6BaouueKbuNX82sQGtyCV1DWpgA77MV5IufJxy6SrERB5njiz-HbM3dvvEfE-RAalaXKDbrWLFtie1c7lBCukLnPY50A_0SSO1zGP4DP5MXF8yg4GTV2d0QrUE1y_g49oZlsIq9ps_r37w_MkcTzadBwtmGiqVv_3xx1-vwzw6aXSljz4c2Iq__ANxrBFJBhMZjsc-B48c9AUJUjv3aPcomRB9TG1J76VkyfYxF54ntsXUDKq6YR6fmeuTRFYp0Yh1gsRDiT35RSM74es1zI7dbLG8LY6-5vYKnc5a4VMRCT-m2_Qs7Sc5Q1XREB59jthC1kPSvyGX9rSX_Wel1FU3TtaauUpUR8pZeTSkeKT1KmrH_tbzHqEXdHWPs8Tzcv41n7x3JF5irVAS_IseJflaYb8COx25NO_eSl_Zyrj-8_hszgWt7L4gJ_vmfJcZj8VeNWA3cs5vu3Gk6cgdzlz3GA-S_CHXKvsBzrXnOqS2ML2GWN3gaACqtiPOlp2YraBPZ0iNZUmS5VRWmz6nQT6K8XHwWlzLA7ZyezLVhlfG2rCTuTb8i4w5bOcth4-iNoSy2qG1syRfa1PuuJasU_fA64oU0P9qTopS_NVcliymOE9__LZV4Lry5pLMnWxzEjuhtIY4oH9U7rIgrbZm9wvl3tMDhEGy_hcr9Lt200sZTvpwoJSgkXBvXTIbQfqzzJiAscrN-5zURmEFbG1rPS_JATFK47h3j5POGfFYNMkDRd4u-yzlNxKGksFTjrjC48v4tqh7aD1RbqRaKKwqXZkSS5DTudvaCSzK2iyu0GCeqKzrNe9W6ETRFT6x0YM0X9dW-vVQNoRiP03x5IYgJQX2zuVIsJwk7dROkeqvRpa00Bl-Hg-q1CYX0946ZtM5ac3WV9tXPUSa0Kfwdq48WklL4-1Xou6GSy5IBxyG8tEDQ51wF6C21MzpU7l7I-9XD5CRnJKZUix7kM0N31G_JENVkgXIW5aYOZoVCWmJMeHc7eSdcvLko3ISks6td5ne96nFGkXTQCp-sKvyl5XKauXdcn13zbpuR7x2NBavJObYZT76ExWeYMwgDYUrbxGjv1FRaSVLPOqHZgbO11_h08VXuC5B8c_9RX38Z2AyScpmuGdmvm7b6KbAqCR35L2vPaYGyYPSQmEjucDASrVqgWxqpIap8TSTk28jSU-oLex9F-6vVcj5bJs6CWJo1v_EPL302qfpgKZryHV81s0vr7NGXvGy2-Ygu0hfLanr_n-LLvaP

Chỉ định cài đặt tùy chỉnh cho những tùy chọn URL có thể dùng để đồng bộ tùy chọn giữa nhiều thiết bị.

Sao chép những mã băm được ưu tiên:

eJx1WEuP4zgO_jWbSzABemaAwR5yWmCvO8D03aAl2mZbEt16JHH9-qX8iKVy9aFcpU8SRZEfHyoFEXv2hOHeo0MP5mLA9Ql6vEOKfDGswOD9QZc8VGwngxHvOqkx__R8ISuLm8nza75_9wkvFuPA-v73__75fgnQYUDwarj_fokDWrwHyjIuHkMyMTTsGofPJkJ7_y-YgBfN1Mgkmwf6O4MMb-z7y7qtCXEWdTT48aLQRfQNGOqdlb_X00E_wCnUzXbsKvRnQj835JpIUfavILmOHEURqjwbs6HrvqyXWo0ziyiDapM_cBxxDneNHcgFLpoCtEbOQ9eTEzv-u4e-aQIrAnO1qAn-9ft_wDkI1yyYHtg0HRkMGZ7GqyXv2ZeY3PMq32uI7MvFDhQ7DU1DMQ_D2DSb02TYkqH80zQP0shhgWIrPsK47WinttoRNfX9IX_R9aaUumkspKhp8tihR7HqJkjMFYKAck1FGV-xp36QuLI4Ysbp0_C60CWIoOX3BgoDBMrfLCl5Q1hpCoMbuCshjfghzm9sCqSWcYgQSaSw0MxnRPdXcVL2MLEL5WYUXUkXS99sPqtXzK0mKUxTzFU3KPAnQj7kOGt1r4VJlss3a2P5B03Z-MeqKFSaKxt8exVKddpzvsDuus4jXgN38Qker5q80DUTd3VX58mNBKoUMM_F_XsJCmh357LGFn2_DWUOhRVs9zGz9gi6sLRAvdxpMjBn3oZDr3LGsrCjtJ6V8PI5SEgt_nkr10-sdencAVoP-bPpMICw2q8mXwF8vakpUsONeBuT1e2hKdk--eIkclAoRE7-JE7ha2zX5geFgQ-ZEnYe_HzNrgpUXD5PYPTgghGdSl8abkPEm9_Vl4wJagK3D_ljoHK9fdrWlICbdne4GeA4kvUcsAxenlByY8RC3wx5nLjQdBJ7Qk9hTxQS8FsWLM58g-cYOab2EPlqWxUiU2olzTy2A38-wcVyl-cYJaWzcISxoNoqys6BaouueKbuNX82sQGtyCV1DWpgA77MV5IufJxy6SrERB5njiz-HbM3dvvEfE-RAalaXKDbrWLFtie1c7lBCukLnPY50A_0SSO1zGP4DP5MXF8yg4GTV2d0QrUE1y_g49oZlsIq9ps_r37w_MkcTzadBwtmGiqVv_3xx1-vwzw6aXSljz4c2Iq__ANxrBFJBhMZjsc-B48c9AUJUjv3aPcomRB9TG1J76VkyfYxF54ntsXUDKq6YR6fmeuTRFYp0Yh1gsRDiT35RSM74es1zI7dbLG8LY6-5vYKnc5a4VMRCT-m2_Qs7Sc5Q1XREB59jthC1kPSvyGX9rSX_Wel1FU3TtaauUpUR8pZeTSkeKT1KmrH_tbzHqEXdHWPs8Tzcv41n7x3JF5irVAS_IseJflaYb8COx25NO_eSl_Zyrj-8_hszgWt7L4gJ_vmfJcZj8VeNWA3cs5vu3Gk6cgdzlz3GA-S_CHXKvsBzrXnOqS2ML2GWN3gaACqtiPOlp2YraBPZ0iNZUmS5VRWmz6nQT6K8XHwWlzLA7ZyezLVhlfG2rCTuTb8i4w5bOcth4-iNoSy2qG1syRfa1PuuJasU_fA64oU0P9qTopS_NVcliymOE9__LZV4Lry5pLMnWxzEjuhtIY4oH9U7rIgrbZm9wvl3tMDhEGy_hcr9Lt200sZTvpwoJSgkXBvXTIbQfqzzJiAscrN-5zURmEFbG1rPS_JATFK47h3j5POGfFYNMkDRd4u-yzlNxKGksFTjrjC48v4tqh7aD1RbqRaKKwqXZkSS5DTudvaCSzK2iyu0GCeqKzrNe9W6ETRFT6x0YM0X9dW-vVQNoRiP03x5IYgJQX2zuVIsJwk7dROkeqvRpa00Bl-Hg-q1CYX0946ZtM5ac3WV9tXPUSa0Kfwdq48WklL4-1Xou6GSy5IBxyG8tEDQ51wF6C21MzpU7l7I-9XD5CRnJKZUix7kM0N31G_JENVkgXIW5aYOZoVCWmJMeHc7eSdcvLko3ISks6td5ne96nFGkXTQCp-sKvyl5XKauXdcn13zbpuR7x2NBavJObYZT76ExWeYMwgDYUrbxGjv1FRaSVLPOqHZgbO11_h08VXuC5B8c_9RX38Z2AyScpmuGdmvm7b6KbAqCR35L2vPaYGyYPSQmEjucDASrVqgWxqpIap8TSTk28jSU-oLex9F-6vVcj5bJs6CWJo1v_EPL302qfpgKZryHV81s0vr7NGXvGy2-Ygu0hfLanr_n-LLvaP
    

Insert copied preferences hash (without URL) to restore:

Những cài đặt này được lưu trữ trong các cookie, điều này cho phép chúng tôi không phải lưu các dữ liệu về bạn.
Những cookie này chỉ phục vụ cho chính bạn, chúng tôi không sử dụng chúng để theo dõi bạn.