Các thông số về trình tìm kiếm - google scholar

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
google scholar 0.3
10
1.4
95

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineCaptchaExceptionPhần trăm5
Tham sốCAPTCHA
Tên filesearx/engines/google_scholar.py:90
Functiondetect_google_captcha
Coderaise SearxEngineCaptchaException()
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonescholar.google.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi