Các thông số về trình tìm kiếm - google scholar

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
google scholar 0.3
3
1.3
95

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineCaptchaExceptionPhần trăm5
Tham sốCAPTCHA
Tên filesearx/engines/google_scholar.py:89
Chức năngdetect_google_captcha
Coderaise SearxEngineCaptchaException()

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi