Các thông số về trình tìm kiếm - wikidata

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wikidata
1.2
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.HTTPStatusErrorPhần trăm0
Tham số500Internal Server Errorquery.wikidata.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonequery.wikidata.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Tin nhắntimeoutPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:102
Functionhandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonequery.wikidata.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi