Các thông số về trình tìm kiếm - brave

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
brave 0.6
18
1.0
65

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineTooManyRequestsExceptionPhần trăm35
Tham sốToo many request
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi