Các thông số về trình tìm kiếm - wikipedia

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wikipedia 2.3
0.7
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneru.wikipedia.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneru.wikipedia.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.HTTPStatusErrorPhần trăm0
Tham số400Bad Requesten.wikipedia.org
Tên filesearx/engines/wikipedia.py:187
Chức năngresponse
Code_network.raise_for_httperror(resp)
Ngoại lệhttpx.HTTPStatusErrorPhần trăm0
Tham số503Service Unavailableen.wikipedia.org
Tên filesearx/engines/wikipedia.py:187
Chức năngresponse
Code_network.raise_for_httperror(resp)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi