Các thông số về trình tìm kiếm - yahoo

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
yahoo 1.0
0.5
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonehk.search.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneru.search.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.RemoteProtocolErrorPhần trăm0
Tham sốNoneNonesearch.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonesearch.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneru.search.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonesearch.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi