Các thông số về trình tìm kiếm - yahoo

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
yahoo 1.7
0.6
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneru.search.yahoo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi