Các thông số về trình tìm kiếm - duckduckgo

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
duckduckgo 0.2
24
2.1
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonelite.duckduckgo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineAccessDeniedExceptionPhần trăm0
Tham sốHTTP error 403
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonelite.duckduckgo.com
Tên filesearx/engines/duckduckgo.py:119
Functionget_vqd
Coderes = get(query_url)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/engines/duckduckgo.py:119
Functionget_vqd
Coderes = get(query_url)
Tin nhắntimeoutPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:102
Functionhandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi