Các thông số về trình tìm kiếm - duckduckgo

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
duckduckgo 0.3
23
1.1
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneduckduckgo.com
Tên filesearx/engines/duckduckgo.py:119
Chức năngget_vqd
Coderes = get(query_url)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNoneduckduckgo.com
Tên filesearx/engines/duckduckgo.py:119
Chức năngget_vqd
Coderes = get(query_url)
Tin nhắntimeoutPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:100
Chức nănghandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonelite.duckduckgo.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệlxml.etree.ParserErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/duckduckgo.py:301
Chức năngresponse
Codedoc = lxml.html.fromstring(resp.text)
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi