Các thông số về trình tìm kiếm - photon

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
photon 0.5
2.0
90

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm10
Tham sốNoneNonephoton.komoot.io
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi