Các thông số về trình tìm kiếm - wolframalpha

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wolframalpha
2.1
85

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.HTTPStatusErrorPhần trăm15
Tham số400Bad Requestwww.wolframalpha.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi