Các thông số về trình tìm kiếm - wikiquote

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wikiquote 0.4
2
1.1
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi