Các thông số về trình tìm kiếm - wikibooks

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wikibooks 0.2
5
1.2
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi