Các thông số về trình tìm kiếm - presearch

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
presearch 1.6
13
2.0
95

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệAttributeErrorPhần trăm5
Tên filesearx/engines/presearch.py:163
Functionparse_search_query
Codefor item in json_results.get('specialSections', {}).get('topStoriesCompact', {}).get('data', []):

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi