Các thông số về trình tìm kiếm - pinterest

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
pinterest 0.2
25
1.3
55

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệKeyErrorPhần trăm45
Tên filesearx/engines/pinterest.py:43
Functionresponse
Code'engine_data': json_resp['resource_response']['bookmark'],

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi