Các thông số về trình tìm kiếm - openverse

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
openverse 0

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineAccessDeniedExceptionPhần trăm100
Tham sốHTTP error 403
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi