Các thông số về trình tìm kiếm - openstreetmap

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
openstreetmap 0.6
1.7
90

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm10
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi