Các thông số về trình tìm kiếm - naver

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
naver
1.3
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi