Các thông số về trình tìm kiếm - google

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
google 0.5
9
0.6
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.google.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Tin nhắntimeoutPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:100
Chức nănghandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi