Các thông số về trình tìm kiếm - google

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
google 0.4
9
0.6
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.google.co.kr
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Tin nhắntimeoutPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:102
Functionhandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.google.ru
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.google.ru
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi