Các thông số về trình tìm kiếm - duckduckgo images

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
duckduckgo images 0.1
99
0.6
85

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineAccessDeniedExceptionPhần trăm15
Tham sốHTTP error 403
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi