Các thông số về trình tìm kiếm - ddg definitions

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
ddg definitions 3.1
1
1.0
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi