Các thông số về trình tìm kiếm - bing images

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
bing images 0.1
35
0.4
80

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm10
Tham sốNoneNonewww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.HTTPStatusErrorPhần trăm10
Tham số500Internal Server Errorwww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệlxml.etree.ParserErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/bing_images.py:84
Chức năngresponse
Codedom = html.fromstring(resp.text)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi