Các thông số về trình tìm kiếm - bing images

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
bing images 0.3
6
0.2
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệlxml.etree.ParserErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/bing_images.py:85
Functionresponse
Codedom = html.fromstring(resp.text)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi