Các thông số về trình tìm kiếm - bing

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
bing 0.7
0.2
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệlxml.etree.ParserErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/bing.py:128
Functionresponse
Codedom = html.fromstring(resp.text)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi