Các thông số về trình tìm kiếm - bing

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
bing 0.9
0.2
100

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm0
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệhttpx.ConnectTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệlxml.etree.ParserErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/bing.py:127
Chức năngresponse
Codedom = html.fromstring(resp.text)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonewww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Cảnh báo

Tin nhắn1 redirects, maximum: 0Phần trăm0
Tham số200OKwww.bing.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:125
Chức năng_send_http_request
Codecount_error(

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi