Các thông số về trình tìm kiếm - artic

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
artic 0.2
19
1.4
100

Cảnh báo

Tin nhắnsome results are invalids: invalid contentPhần trăm5
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:112
Function_extend_container_basic
Coderesult_container.extend(self.engine_name, search_results)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi