Các thông số về trình tìm kiếm - wikivoyage

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
wikivoyage 0.2
5
1.2
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi