Các thông số về trình tìm kiếm - startpage

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
startpage 1.4
10
3.0
70

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineCaptchaExceptionPhần trăm30
Tham sốget_sc_code: got redirected to https://www.startpage.com/sp/captcha
Tên filesearx/engines/startpage.py:224
Functionget_sc_code
Coderaise SearxEngineCaptchaException(

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi