Các thông số về trình tìm kiếm - startpage

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
startpage 4.3
2.2
50

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệsearx.exceptions.SearxEngineCaptchaExceptionPhần trăm25
Tham sốget_sc_code: got redirected to https://www.startpage.com/sp/captcha
Tên filesearx/engines/startpage.py:221
Chức năngget_sc_code
Coderaise SearxEngineCaptchaException(
Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm25
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi