Các thông số về trình tìm kiếm - stackoverflow

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
stackoverflow 0.3
2
0.9
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi