Các thông số về trình tìm kiếm - presearch images

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
presearch images 0.2
25
2.2
60

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm35
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Tin nhắntimeoutPhần trăm5
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:102
Functionhandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm0
Tham sốNoneNonepresearch.com
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi