Các thông số về trình tìm kiếm - mwmbl

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
mwmbl 0.2
25
2.3
100

Cảnh báo

Tin nhắn1 redirects, maximum: 0Phần trăm100
Tham số200OKapi.mwmbl.org
Tên filesearx/search/processors/online.py:127
Function_send_http_request
Codecount_error(

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi