Các thông số về trình tìm kiếm - library of congress

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
library of congress 0.6
1.8
75

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm15
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệjson.decoder.JSONDecodeErrorPhần trăm5
Tham sốExpecting value
Tên filesearx/engines/loc.py:49
Chức năngresponse
Codejson_data = resp.json()
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm5
Tham sốNoneNoneloc.gov
Tên filesearx/search/processors/online.py:116
Chức năng_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Ngoại lệKeyErrorPhần trăm0
Tên filesearx/engines/loc.py:62
Chức năngresponse
Codeurl = result["item"].get("link")

Cảnh báo

Tin nhắn1 redirects, maximum: 0Phần trăm0
Tham số200OKwww.loc.gov
Tên filesearx/search/processors/online.py:125
Chức năng_send_http_request
Codecount_error(

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi