Các thông số về trình tìm kiếm - library of congress

Tên trình tìm kiếm Điểm số Result count Thời gian phản hồi Độ tin cậy
library of congress 1.0
2.0
80

Lỗi và ngoại lệ

Ngoại lệhttpx.TimeoutExceptionPhần trăm10
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)
Tin nhắntimeoutPhần trăm5
Tên filesearx/search/processors/abstract.py:102
Functionhandle_exception
Codecount_error(self.engine_name, exception_or_message)
Ngoại lệhttpx.ReadTimeoutPhần trăm5
Tham sốNoneNoneloc.gov
Tên filesearx/search/processors/online.py:118
Function_send_http_request
Coderesponse = req(params['url'], **request_args)

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi