Các thông số về trình tìm kiếm - github

Tên trình tìm kiếm Điểm số Số lượng kết quả Thời gian phản hồi Độ tin cậy
github 0.2
9
1.4
100

Nếu đây là một thực thể công khai, vui lòng nêu rõ địa chỉ trong bản báo cáo lỗi